ប្រទេសណាខ្លះដែលឈ្នះពានច្រើនជាងគេនៅលើវិញ្ញាសារ​ Mobile Legends : Bang Bang

Thu 23, May 2024 40

៦ ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប្រទេស Philippines ជាប្រទេសដែលឈ្នះពានច្រើនជាងគេក្នុងវិញ្ញាសារ Mobile Legends : Bang Bang ទាំង ក្រុម និង ថ្នាក់ជាតិ

ប្រទេស Philippines បានយកឈ្នះពានរង្វាន់ធំ​ និងមេដៃមាសសរុប ចំនួន ១២ រួមមាន

M2 World Championship

Bren Esports បានយកឈ្នះ Burmese Ghouls ក្នុងលទ្ធផល 4-3

M3 World Championship

Blacklist International បានយកឈ្នះ ONIC PH ក្នុងលទ្ធផល 4-0

M4 World Championship

Echo បានយកឈ្នះ Blacklist International ក្នុងលទ្ធផល 4-0

M5 World Championship

Ap Bren បានយកឈ្នះ ONIC PH ក្នុងលទ្ធផល 4-3

MLBB Southeast Asia Cup 2018

Aether Main ( Bren Esports ) បានយកឈ្នះ Digital Devils Pro ក្នុងលទ្ធផល 3-0

MLBB Southeast Asia Cup 2021

Execration បានយកឈ្នះ Blacklist International ក្នុងលទ្ធផល 4-1

MLBB Southeast Asia Cup 2022

RGS PH បានយកឈ្នះ RRQ Hoshi ក្នុងលទ្ធផល 4-0

Seagames 2019 ប្រទេស ភ្វីលីពីន ឈ្នះមេដៃមាស

Seagames 2021 ប្រទេស វៀតណាម ឈ្នះមេដៃមាស

Seagames 2023 ប្រទេស កម្ពុជា ឈ្នះមេដៃមាស

ASEAN Para Games 2023 ប្រទេស កម្ពុជា ឈ្នះមេដៃមាស

IESF World Esports Championship 2023 ឈ្នះមេដៃមាស

Similar Articles