តើអ្នកដឹងទេថាក្រុម Professional របស់ MLBB ណាដែលរកប្រាក់ចំនូលពីការប្រកួតច្រើនជាងគេ?

Thu 14, Dec 2023 170

អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងរួចមកហើយថាក្រុម Professional របស់ MLBB ធំៗជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុង ប្រទេស Indonesia Philippine Malaysia និង Singapore ហើយនេះក្រុមទាំង ១០ ដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេ របស់ MLBB។

10- Alter Ego ដែលរកបានចំនួន $287,371

9- Bigetron Alpha ដែលរកបានចំនួន $301,053

8- TODAK ដែលរកបានចំនួន $301,941

7- RSG Philippines ដែលរកបានចំនួន $303,880

6 – TODAK ដែលរកបានចំនួន $391,667

5 – Echo ដែលរកបានចំនួន$525,840

4 – EVOS Legends ដែលរកបានចំនួន $536,402

3 – Blacklist International ដែលរកបានចំនួន $755,395

2 – Rex Regum Qeon ដែលរកបានចំនួន $846,030

1 – ONIC Esports ដែលរកបានចំនួន $993,607